PRVN

Rozdeľovače vykurovacích nákladov všeobecne

Čo sú rozdeľovače vykurovacích nákladov

Rozdeľovač vykurovacích nákladov (RVN) je merací prístroj, ktorý slúži na výpočet reálnej hodnoty spotreby tepla v jednotlivých bytoch. Prístroje sú inštalované na vykurovacích telesách, registrujú odber tepla pomocou bezrozmerných pomerových jednotiek. Tieto jednotky predstavujú podiel na celkovej spotrebe v objekte. Je možné stanoviť spotrebu konkrétneho bytu či vykurovacieho telesa.

Ako fungujú rozdeľovače vykurovacích nákladov?
Prístroje registrujú množstvo odovzdaného tepla z vykurovacích telies. Pevným spojením prístroja a vykurovacieho telesa je zabezpečené presné meranie teplotných pomerov na vykurovacom telese. Ak sú známe parametre vykurovacieho telesa, je možné stanoviť jeho výkon a následne spotrebu tepla, ktorá bola prostredníctvom radiátora odobratá. Existujú dva rozdielne funkčné princípy: RVN na princípe odparovania kvapaliny a modernejšie elektronické RVN. Najnovšia rada prístrojov RVN Techem data III poskytuje možnosť vykonať odpočet spotreby tepla diaľkovo – bez vstupu do bytov. 
Pri odparovacích rozdeľovačoch vykurovacích nákladov sa meranie vykonáva pomocou odparovacej trubice (ampulky), naplnenej meracou kvapalinou. Tesným spojením vykurovacieho telesa a teplovodivej časti odparovacieho prístroja je zabezpečené odparovanie meracej kvapaliny. Odparené množstvo sa posudzuje podľa zvolenej stupnice podľa parametrov vykurovacieho telesa. V závislosti na teplote vykurovacieho telesa sa meracia kvapalina odparuje buď rýchlejšie alebo pomalšie. Množstvo odparenej kvapaliny znázorňuje pomernú spotrebu. 
V praxi sa používajú elektronické RVN vybavené jedným alebo dvoma snímačmi teploty.
Skladajú sa z uchytávacieho dielu a plošného spoja s LCD-displejom. U jednosnímačového systému meria snímač teplotu povrchu vykurovacieho telesa. Teplota v miestnosti je zohľadňovaná prostredníctvom pevne danej teplotnej hodnoty v prístroji. Spoločnosť Techem používa zásadne dvojsnímačové prístroje: prvý snímač meria teplotu povrchu vykurovacieho telesa, druhý meria teplotu vzduchu v miestnosti. Zo zisteného teplotného rozdielu a špecifických údajov vykurovacieho telesa, ktoré sú naprogramované v prístroji, sa vypočíta pomerná spotreba tepla. Výstupné údaje z dvojsnímačových prístrojov sú namerané s vyššou presnosťou než v prípade jednosnímačových prístrojov. Rádiové rozdeľovače vykurovacích nákladov sa od tradičných elektronických prístrojov odlišujú tým, že údaje o spotrebe sa získavajú pomocou diaľkového odpočtu s využitím rádiového signálu. Výhodou je, že odpočet prebieha mimo užívateľskej jednotky a tak prítomnosť užívateľa bytu nie je potrebná.

Doplnkové informácie