Ked prenajimam byt

Prenájom bytu, časti bytu

- registračná a oznamovacia povinnosť

V zákone č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) bolo v roku 2009 zákonom č. 504/2009 Z. z. novelizované ustanovenie § 31 ods. 2 a následne zákonom č. 563/2009 Z. z. aj ustanovenie § 110j.

Zákon č. 504/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2010 v zákone o správe daní okrem iného novelizáciou § 31 Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov spresnil toto ustanovenie tak, že registračná a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prenajímajú časť bytu, časť nebytového priestoru alebo časť nehnuteľnosti. Podľa § 31 ods. 2 písm. a) a b) zákona o správe daní:

Fyzická osoba, ktorá

a) nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť (podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu,

b) je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť (podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému správcovi dane.

Zákon č. 563/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2010 v zákone o správe daní okrem iného novelizoval § 110j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010. Podľa § 110j ods. 4 zákona o správe daní:

Fyzická osoba, ktorá nemala registračnú povinnosť podľa § 31 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009, je povinná požiadať správcu dane o registráciu podľa § 31 ods. 2 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 28. februára 2010. Fyzická osoba, ktorá nemala oznamovaciu povinnosť podľa § 31 ods. 2 písm. b) v znení účinnom do

31. decembra 2009, je povinná splniť si oznamovaciu povinnosť podľa § 31 ods. 2 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 28. februára 2010.

Z vyššie uvedených noviel zákona o správe daní vyplýva registračná alebo oznamovacia povinnosť pre fyzické osoby nasledovne:

? Fyzická osoba, ktorá je už zaregistrovaná na daňovom úrade podľa § 31 ods. 1 zákona o správe daní a začne po účinnosti novely zákona o správe daní, t. j. po 1. januári 2010 na území Slovenskej republiky prenajímať časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku, je povinná v zmysle § 31 ods. 2 písm. b) novelizovaného zákona o správe daní túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane, a to do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

? Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná na daňovom úrade podľa § 31 ods. 1 zákona o správe daní a začne po účinnosti novely o správe, t. j. po 1. januári 2010 na území Slovenskej republiky prenajímať časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku, je povinná v zmysle § 31 ods. 2 písm. a) novelizovaného zákona o správe daní požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu, a to do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

? Fyzická osoba, ktorá nemala registračnú povinnosť podľa zákona o správe daní účinného k 31. decembru 2009 a ktorá na území Slovenskej republiky už pred 1. januárom 2010 prenajímala a naďalej prenajíma časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku, je povinná v zmysle § 110j ods. 4 novelizovaného zákona o správe daní požiadať správcu dane o registráciu najneskôr do 28. februára 2010.

? Fyzická osoba, ktorá nemala oznamovaciu povinnosť podľa zákona o správe daní účinného k 31. decembru 2009 a ktorá na území Slovenskej republiky už pred 1. januárom 2010 prenajímala a naďalej prenajíma časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku, je povinná v zmysle § 110j ods. 4 novelizovaného zákona o správe daní splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr do 28. februára 2010.

Miestna príslušnosť pri prenajímaní častí bytu alebo časti nebytového priestoru, alebo časti nehnuteľnosti okrem pozemku (ďalej len „nehnuteľnosť“) sa riadi u fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť prenajíma, jej trvalým pobytom bez ohľadu na skutočnosť, kde na území Slovenskej republiky sa prenajatá nehnuteľnosť nachádza.

Registračné tlačivo Prihláška k registrácii – fyzická osoba je k dispozícii na každom daňovom úrade alebo ho možno získať aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR (www.drsr.sk) v ponuke Daňové tlačivá/Daňové priznania, hlásenia a ostatné tlačivá – Vzor prihlášky k registrácii – fyzická osoba.

Doplnkové informácie