Meranie-Regulacia-Termostatizacia

AKO POSTUPOVAŤ PRI TERMOSTATIZÁCII OBJEKTU

Možno sa niektorí z vás rozhodujete vo vašom bytovom dome realizovať termostatizáciu alebo vykonať hydraulické vyregulovanie systému ÚK a neviete, ako máte postupovať alebo na koho sa obrátiť. O radu, ako správne postupovať a aké pravidlá je dobré dodržiavať pri termostatizácii bytového domu sme poprosili p. Františka Beňu, konateľa spoločnosti Technospol Slovakia s.r.o., ktorý sa na základe dlhoročných skúseností pozerá na termostatizáciu z praktického hľadiska v nasledujúcich riadkoch. Veríme, že tento článok napomôže mnohým, ktorí zvažujú začatie prác v tomto období...

 Regulácia objektu znamená osadenie regulačnej armatúry na päte objektu (vstup médií do objektu) a regulačných armatúr na jednotlivé stúpacie rozvody. Pod termostatizáciou objektu chápeme osadenie regulačných armatúr a termostatických hlavíc na jednotlivé vykurovacie telesá v objekte. Termostatické hlavice majú za úlohu udržiavať nastavenú teplotu v miestnosti. Reguláciu objektu nemá význam realizovať bez termostatizácie objektu, takisto termostatizácia objektu je nemožná bez regulácie objektu.

 Preto, ak chcete vo vašom bytovom dome pristúpiť k realizácii termostatizácie objektu, je potrebné postupovať podľa týchto krokov:

 1. Výber typu resp. systému

 V mnohých odborných časopisoch alebo na internete sa dajú vyhľadať rôzne typy systémov.

 Po preštudovaní zistíte, že každý je ten najkvalitnejší. Najlepšie rozhodnutie je opakovať systém, ktorý je nainštalovaný vo vedľajších objektoch. Ak nemáte možnosť toto zistiť, určite Vám poradí dodávateľ tepla. Výhodou je, že pri dodatočnom vyvážení sústavy si viete dohodnúť lepšiu cenu ako komplex obytných domov. Ďalšou verziou je vybrať systém odporúčaný montážnou firmou, ktorá vám vie zabezpečiť rýchly servis, alebo v krátkom čase nastúpiť na odstránenie závady.

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie

 Projektantovi je potrebné zadať typ systému. Nedovoľte však projektantovi presvedčiť vás na iný systém. Pre vypracovanie projektovej dokumentácie je potrebné zistiť nasledovné údaje:

•  u dodávateľa parametre média, teplotné spady, a pod.

• zmapovanie rozvodu vykurovacej sústavy v pivničných priestoroch, všetkých vykurovacích telies v bytoch, napojenie jednotlivých radiátorov, dimenzie stúpačiek, sklon radiátorov.

 3. Výber dodávateľa prác

Pri výbere prác je potrebné zabezpečiť tieto doklady:AKO POSTUPOVAŤ PRI TERMOSTATIZÁCII

• výpis materiálu a prác z projektu,

• popis technickej situácie,

• návrh nového riešenia a technické výkresy.

Bez týchto dokladov nevie nikto vyhotoviť cenovú ponuku. Ak by sa aj našiel, takej spoločnosti by som práce nezveril. Veľa montážnych firiem skopíruje projekty z takého istého obytného domu. Ale jediný, kto má z toho osoh, je montážna firma. Navyše, pri energetickej inšpekcii musíte predložiť projektovú dokumentáciu. Projekty sú teda hlavným podkladom pre ponuky. Vďaka nim sa dá ponuka vypracovať s presnosťou na 1 cent. To znamená, že dodávateľa prác je možné vybrať podľa ceny. Nevýhodou tohto výberu je, že dodávateľ nemusí byť z vašej blízkosti a následne je obtiažné riešenie záručného a pozáručného servisu. Odporúčame zadať prácu domácej firme, alebo firme, ktorá je schopná na servisný zásah nastúpiť v krátkom čase. Mnohokrát je výhodou spolupracovať so spoločnosťou, ktorá vykonáva hydraulické vyváženie na vedľajších objektoch.

 

4. Vypracovanie zmluvy o dielo

 V zmluve o dielo musí dodávateľ zaprotokolovať termín a dobu výkonu prác, záruku na dielo, pokuty, termín hydraulického vyváženia, dodanie dokladov k termostatizácii objektu a hydraulického vyváženia, krátke návody na obsluhu termostatických ventilov.

 Objednávateľ sa v zmluve zaviaže zabezpečiť prístup do pivničných priestorov, zabezpečenie sprístupnenia bytov pre osadenie termostatických ventilov, určenie komisie alebo osoby, ktorá prevezme ukončené práce a dokumenty.

 5. Montáž

 Montáž je vhodné vykonať mimo vykurovacieho obdobia. Nevýhodou je, že hydraulické vyváženie systému je možné vykonať až počas vykurovacej doby. Práce sa začínajú v pivničných priestoroch. O týchto prácach a dobe je potrebné písomne informovať správcu vykurovacej sústavy. Je potreba klásť dôraz na demontáž pôvodných armatúr a umiestnenie nových. Všetky armatúry by mali byť umiestnené tak, aby boli prístupné za účelom odstavenia v prípade poruchy. Tiež je výhodou, keď servisná firma nemusí žiadať vlastníkov pivníc o prístup k regulačným armatúram. Z toho dôvodu sa oplatí upraviť rozvod ÚK. Všetky zvary musia byť ošetrené ochranným náterom. Za uváženie stojí aj prehodnotenie stavu izolácie. Z našich skúseností je výhodné zhotoviť novú kvalitnú izoláciu. Po ukončení prác je potrebné vykonať preplach celého ležatého systému. Nezabudnúť na vyčistenie filtrov a vykonanie tlakovej skúšky ležatého rozvodu. Pri osadzovaní termostatických ventilov v bytoch odporúčame vymeniť aj spodné šróbenia na vykurovacích telesách. Stavebná dĺžka termostatického ventilu môže byť rozdielna oproti pôvodnému ventilu. Tento rozdiel ovplyvní napätie v spodnom šróbení, resp. tesnení. Je zbytočné osádzať ventily pred spodné šróbenie za účelom neskoršej výmeny radiátora. Termostatický ventil sa musí nastaviť podľa hodnôt projektovej dokumentácie. Termostatické hlavice sa nemontujú! V bytovom dome musia byť namontované všetky armatúry podľa projektu. Aj jedna chýbajúca môže spôsobiť nefunkčnosť celého systému.

 6. Ukončovacie práce

 Po ukončení montáže všetkých armatúr je potrebné vykonať preplach, skúšky tlaku a tesnosti. Protokol sa odovzdá správcovi objektu. Doteraz vykonané práce niektorí považujú za ukončenie termostatizácie objektu.

 Po ukončení prác je montážna firma povinná vám odovzdať:

• preberací a odovzdávajúci protokol na dielo,

• doklad o tlakovej skúške a skúške tesnosti,

• protokol o hydraulickom vyvážení systému,

• kalibračný list prístroja, ktorým sa vykonávalo hydraulické vyváženie.

 7. Hydraulické vyváženie sústavy

Všetky armatúry v objekte sú prednastavené podľa projektovej dokumentácie. Toto nastavenie je základné a uľahčí prácu pri vyvažovaní. Vyváženie sa vykonáva s regulačným elektronickým prístrojom, ktorý musí byť aktuálne kalibrovaný. Kalibračný list sa prikladá k protokolu o hydraulickom vyvážení. Ním sa nastavia všetky požadované parametre podľa projektu.

AKO POSTUPOVAŤ PRI TERMOSTATIZÁCII

Po vyvážení celej sústavy je potrebné označiť štítkami regulačné armatúry. Štítok označuje číslo stúpačky podľa číslovania v projekte, dátum hydraulického vyváženia, hodnotu nastavenia, názov firmy, ktorá vykonala vyváženie. Plán očíslovania stúpačiek odporúčame vyvesiť na nástenku. Pomôže to k rýchlej orientácii v prípade poruchy. Po ukončení prác sa môžu namontovať termostatické hlavice. V prípade, ak spolu so zateplením objektu nie sú zmenené vykurovacie telesá v objekte, nemá význam vykonať hydraulické vyváženie systému. O správnu funkčnosť a teplotu sa postarajú termostatické hlavice, na ktorých je potrebné znížiť nastavenie. Hydraulické vyváženie odporúčame vykonať pri prvej montáži termostatických ventilov a hlavíc, pri zmene počtu, resp. výkonov vykurovacích telies. Pre správnu funkčnosť systému odporúčame každé dva roky skontrolovať nastavenia a prietoky v regulačných armatúrach na stúpacích rozvodoch a na vstupe do objektu. Zo skúsenosti niektoré bytové domy dosiahli až 65 % úsporu. Pomohla tomu aj kvalitná izolácia. Potrubia ÚK sú v 95 % v poriadku vďaka upravenému médiu od dodávateľov tepla.

Aké chyby vznikajú pri vyregulovaní sústavy?

Najčastejšie chyby, ktoré robia vlastníci:

• výmena vykurovacieho telesa bez ohľadu na jeho výkon, a tým narušenie hydraulického vyregulovania systému.

• svojvoľná montáž a zmena termostatického ventilu na iný typ nekompatibilný s osadeným systémom v objekte.

• neodborné vypúšťanie a rozladenie regulačných armatúr na stúpacích rozvodoch.

• pri realizácii termostatizácie a regulácie sa spoliehajú na realizačnú firmu a nezabezpečia kontrolu nad ich činnosťou. Zanedbané sú najmä – izolácie, zvary bez ochranných náterov, samotné hydraulické vyváženie je nevykonané, ponechané pôvodné armatúry.

Chyby sa prejavia nefunkčnosťou ktoréhokoľvek vykurovacieho telesa v objekte alebo zníženou teplotou v celej stupačke.

Najbežnejšou chybou, ktorú robia projektanti je nekompletnosť mapovania objektu – chýbajú zmapované vykurovacie telesá, resp. celé vykurovacie úseky a tým následne vyhotovenie projektu odhadom, resp. porovnaním s podobným objektom.

 

Ak nevieme zabezpečiť požadovanú teplotu v miestnosti, chyba je:

A. V prípade, ak je vykurovacie teleso horúce a napriek tomu je v miestnosti zima:

1. výkon vykurovacieho telesa je príliš malý k veľkosti miestnosti,

2. v prípade prerábok bytov sú najčastejšie odstránené dvere, resp. časti priečok a vykurovacie teleso nestačí na celý otvorený priestor,

3. susedné miestnosti sú nevykurované a teplo z vykurovanej miestnosti uniká do týchto priestorov,

 

B. Ak je vykurovacie teleso vlažné, resp. hreje len jeho časť:

1. nastavená nízka teplota na termostatickej hlavici,

2. rozregulovaný systém ÚK,

3. na jednom, resp. niekoľkých vykurovacích telesách na stúpacom rozvode sú použité iné ventily ako sú projektované,

4. činnosť termostatickej hlavice je ovplyvňovaná krytom alebo závesom na telese,

5. zanesená cirkulácia vykurovacieho telesa.

 

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI TERMOSTATIZÁCII

 

          Termostatizácia objektu

           Meracie moduly TUV

          Spotreba nákladov na kúrenie

MERACIE MODULY TEPLEJ VODY V BYTOVÝCH DOMOCH

V období, keď sa spotreba teplej vody nemerala pomerovými meračmi, bolo častým javom plytvanie teplou vodou. Súčasné problémy s dodávkou a kvalitou teplej vody súvisia s menším dôrazom pri projektovaní sekundárnych rozvodov, ich vyregulovaním (absencia regulačných ventilov na vstupe do objektov), typizáciou obytných celkov, sídlisk a jednotlivých obytných domov. Negatívny vplyv sa prejavoval pri riešení stúpacích potrubí objektu pri napojení na ležatý rozvod, kde boli navrhnuté rovnaké dimenzie prvého a posledného stúpacieho potrubia bez potrebnej hydrauliky rozvodu, pri absencii, prípadne nedostatočnej tepelnej izolácii potrubí teplej vody, čo spôsobovalo nekvalitu distribúcie teplej vody. Aktuálnosť problému teplej vody sa prejavila naplno zavedením povinného merania spotreby vody pomerovými bytovými vodomermi na základe vyhlášky MH SR č. 206/91 Zb. s následným účtovaním za dodávku v zmysle platných cenových výmerov MF SR a doplňujúcej smernice pre určenie cien a dodávok tepelnej energie.

Meranie spotreby centrálne pripravovanej teplej vody priamo u spotrebiteľov – jednotlivých odberateľov, prispelo v prvých rokoch ku značnému poklesu jej spotreby, tým ku zníženiu spotreby tepla na jej primárny ohrev a ku nárastu spotreby tepla na cirkulovaný ohrev. Neprimerane malý odber v predimenzovaných potrubiach, ktoré boli v pôvodnom stave dimenzované na väčší odber spôsoboval prevádzkovateľom a dodávateľom tepla nemalé problémy. Prejavovalo sa to v zvyšovaní mernej potreby tepla na ohrev, čo bolo v podstate opodstatnený jav, keďže do zdroja tepla sa vracala voda bez adekvátneho odberu teplej vody.

 Vedecká a odborná verejnosť sa touto problematikou začala zaoberať omnoho intenzívnejšie s účelom nájsť technické riešenia, ktoré by zlepšili kvalitu dodávky a distribúcie teplej vody, jej parametre za stanovenú cenu. Množili sa problémy súvisiace s odberovými špičkami, nedostatočná teplota na výtoku u spotrebiteľov, v mnohých bytových domoch sa sprevádzkovali dovtedy „odpojené“ cirkulačné potrubia s účelom rýchlej dodávky teplej vody na miesto potreby.

 Tieto montážne pokusy nedoniesli očakávaný účinok. V mnohých bytových domoch síce cirkulačné potrubia existovali, boli dokonca v dobrom stave, keďže neboli nikdy zapojené, ale systém návrhu cirkulačného potrubia spred 40 rokov bol založený na zvyšovaní prietoku po stúpacom potrubí, a tým aj dimenzie potrubia boli navrhnuté nevhodne. V objekte s nevyregulovaným rozvodom teplej vody sa často stávalo, že po zapojení starého cirkulačného potrubia sa teplá voda do vzdialenejších rozvodov systému dostávala veľmi ťažko. V tomto období sa začalo s vyregulovaním rozvodov teplej vody vo vnútri objektov a zároveň s vyregulovaním objektov medzi sebou navzájom.

Meracie zostavy sú zvyčajne dodávané ako kompaktná jednotka, ale nie je problém takúto zostavu pripraviť a osadiť do nosného rámu. Z dôvodu unifikácie je možné pre bytové domy vyšpecifikovať 5 výkonových typov meracích modulov, ktoré umožňujú poskladať merací modul podľa veľkosti rozvodnej sústavy teplej vody.

 

Komponenty kompaktnej jednotky na vstupe sú:

  • doskový výmenník tepla
  • cirkulačné čerpadlo s ochranou proti „chodu na sucho“
  • vodomer
  • regulačný ventil
  • uzatváracie guľové ventily, spätná klapka, filter

 

Doskový vymenník tepla: svojím výkonom vykryje tepelné straty vo vnútorných rozvodoch TV a cirkulovanú ochladnutú vodu ohrieva na požadovanú hodnotu. Návrh doskových výmenníkov je realizovaný na základe údajov, ktoré jednoznačne zadá dodávateľ tepla do objektu, s dodržaním teplotných parametrov na strane vstupu.

Cirkuláciu TV v objekte zabezpečí cirkulačné čerpadlo, v bronzovom vyhotovení. Čerpadlá musia byť vybavené ochranou proti „chodu na sucho“ – spínačom, ktorý vypne čerpadlo v prípade poklesu tlaku. Čerpadlo musí vykryť tlakovú stratu potrubí rozvodov TV, CTV (cirkulácie teplej vody), vymeníka tepla, filtra a ostatných vradených odporov a armatúr. Čerpadlo sa osadzuje pred zariadenie s najväčšou tlakovou stratou, t.j. pred vymeník tepla.

Vodomer je inštalovaný v ochoze doskového výmenníka spolu so spätnou klapkou, ktorá zabezpečí ochranu vodomeru pred spätným prúdením vody v dôsledku činnosti cirkulačného čerpadla.

Spätná klapka: chráni vodomer pred spätným prúdením vody

Filter: zabraňuje prenikaniu nečistôt do vymeníka, čerpadla a vodomera. Napája sa v smere vyznačeného prúdenia média, po montáži je potrebné ho prečistiť. Doskový výmenník musí byť chránený na oboch stranách filtrami. Potrebný prietok cirkulačného prietoku na primárnej strane bude možné nastaviť pomocou regulačného ventilu.

Na primárnej strane pred meracím modulom sa musí vytvoriť skrat s uzatváracím guľovým ventilom, aby bola možnosť vykonania preplachu vonkajšieho rozvodu TV. Teplomery a tlakomery: kontrola prevádzkových podmienok v systéme.

 

ZÁVER

 Tak, ako každý zásah do objektu je potrebné aj pri osadení takéhoto meracieho modulu na päte rozvodu (vstupe) bytového domu dodržať určité zásady. Preto pri projektovaní a montáži sa musia dosiahnuť nasledovné parametre:

 

  • Parametre dosiahnuté zo zdroja tepla musia byť zachované
  • Pri nižšej vstupnej teplote, ako zadaných 52 °C, doskový výmenník neodovzdá požadovaný tepelný výkon a TV na vnútornom okruhu nedosiahne požadovanú teplotu!
  • Nižšia teplota cirkulácie na strane dodávateľa tepla môže byť zapríčinená malým cirkulačným prietokom v dôsledku nevyregulovania vonkajšieho rozvodu teplej vody a tiež spôsobí nižší tepelný výkon doskového výmenníka.
  • Za poruchy v dodávke teplej vody zapríčinené nedosiahnutím zadaných teplotných parametrov na strane dodávateľa teplej vody nenesie projektant zodpovednosť.
  • Doporučuje sa pravidelné čistenie a kontrola funkčnosti doskových vymeníkov, keďže pomerne rýchlo podliehajú zanášaniu inkrustami, ktoré sa uvoľňujú v rozvode teplej vody.

 

doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Ústav budov a prostedia, katedra Teórie a techniky prostredia budov, Stavebná fakulta TU, Košice

 Ing. Miroslav Košičan, Ústav technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve, Stavebná fakulta TU, Košice

 

Doplnkové informácie