Orgány družstva

1. Orgánmi družstva sú:

a) zhromaždenie delegátov,

b) predstavenstvo,

c) kontrolná komisia,

d) predseda družstva

e) členská schôdza samosprávy

f) výbor členskej samosprávy

Článok 43

Spoločné ustanovenia o členstve v orgánoch družstva

1. Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva.

2. Orgány družstva môžu rozhodovať len o záležitostiach, ktoré podľa zákona a stanov družstva spadajú do ich pôsobnosti. 

3. Kolektívne orgány družstva rozhodujú na základe riadneho zvolania všetkých členov orgánov. 

4. Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov, pokiaľ stanovy neurčujú inak. 

5. Funkčné obdobie orgánov družstva je 5 rokov. Toto funkčné obdobie sa nevzťahuje na predsedov členských samospráv, ktorých členská samospráva potvrdí vo výkone ďalšieho funkčného obdobia. 

6. Členovia orgánov môžu byť volení opakovane. 

7. Nezlučiteľné sú funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie, delegáta na zhromaždenie delegátov a člena kontrolnej komisie stavebného bytového družstva, prokuristu a člena kontrolnej komisie, prokuristu a člena predstavenstva stavebného bytového družstva, zamestnanci družstva nemôžu byť členmi kontrolnej komisie stavebného bytového družstva.

8. Členom orgánov môže byť priznaná odmena, náhrada mzdy a hotových výdavkov podľa vnútrodružstevného predpisu schváleného zhromaždením delegátov alebo podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov.

9. Dňom zániku členstva v družstve zaniká aj výkon funkcie vykonávaný členom.

Doplnkové informácie