Plan oprav

Predkladanie plánu opráv pre bytové domy

Na každý bytový dom bol distrubuovaný navrhovaný plán opráv na nasledujúce obdobie správcom. Zabezpečovali zástupcovia vlastníkov resp. predsedovia samospráv. Plán je vyvesený v dome spôsobom obvyklým - nástenka - dvere výťahu - vitrína ....

Jednotlivé body plánov sa prerokovávajú  na každej schôdzi vlastníkov.

Prečo sme museli pre Vás plán opráv čítajte ďale - výber z novely zákona 182/1993 Z.z.   

 

Úvodné ustanovenia

Dňa 1. júla 2014 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorý s účinnosťou od  1.10.2014 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Novela bola uverejnená v Zbierke zákonov dňa 26.7.2014 pod číslom 205/2014 Z. z. 

 

II. Nové povinnosti správcu

1. V § 8a ods. 4 prvá veta znie:

„Ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia v lehote podľa odseku 2, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka ročný plán opráv podľa § 8b ods. 2 písm. h) na nasledujúci kalendárny rok.“

Dôvodová správa: Týmto ustanovením sa sankcionuje správca v  prípade, že vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome v lehote do 30. novembra nepredloží ročný plán opráv. Uvedenú povinnosť mu ukladá § 8b ods. 2, písm. h) zákona o vlastníctve bytov, podľa ktorého je správca povinný vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zriadení domu a  navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok. Ak správca tento plán v ustanovenej lehote nepredloží, nemá až do jeho predloženia nárok na platbu za správu. Predloženie plánu opráv na nasledujúci rok súvisí aj so schvaľovaním výšky preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorú si vlastníci podľa § 10 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov určujú spravidla na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných ne bytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. 

Doplnkové informácie