komentar_2016

Vážený užívateľ bytu,

SBD Lučenec v súlade so znením § 8a odsek 2) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zmluvy o výkone správy, čl. 31 Stanov SBD Lučenec, ako i ostatných vnútrodružstevných predpisov spracovalo za rok 2016 vyúčtovanie prevádzkových a ostatných nákladov spojených s užívaním bytu a domu v rozsahu stanovenom v zálohovom predpise úhrad za užívanie bytu.

                Predmetné vyúčtovanie pozostáva zo súhrnných údajov, kde náklady za

spotrebu tepla pre ústredné kúrenie (ďalej len ÚK),

teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV),

studenej vody (ďalej len SV),

spoločnej elektriny (ďalej len EL) a 

zrážkovej vody (ďalej len ZV) sú prenesené do celkového vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu tak, aby užívateľ bytu mal možnosť porovnať predpísané zálohy a skutočné náklady za príslušný byt.

Okrem toho obsahuje prílohy, ktorých stručný popis je i v týchto vysvetlivkách.

Pre ľahšiu orientáciu vo vyúčtovaní slúžia nasledovné vysvetlivky:

Základné nájomné (ZZL)tvorí ho súčet položiek:  tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len FPÚO) - základná, tvorba FPÚO – zvýšená (napr. pomerové merače, zateplenie), daň z nehnuteľností, poistné, prevádzka a údržba televíznych antén a rozvodov, príspevok na správu družstva, príspevok na SZBD, domovník, upratovanie, príspevok pre ČS bloku, odmena pre zástupcu vlastníkov, odmena za odpis vodomerov,  poplatok za údržbu a používanie výťahov, za havarijnú službu, povinné zákonné odvody.  

Hospodársky výsledok (HV- vlastník, HVN- nájomca)je vyúčtovanie vzniknutého rozdielu medzi skutočnými nákladmi a zálohovými položkami predpisu.

Náklad na dodávku tepla pre ÚK  a prípravu TÚV bol stanovený dodávateľom ako súhrn nákladov fixnej a variabilnej zložky, ktorý sa na jednotlivé byty rozúčtováva na základe skutočne odobratého množstva tepla, pričom príslušné merania boli uskutočnené na fakturačných meradlách umiestnených na päte domu a zdroji TÚV.

1) Náklad na teplo pre ÚK

a) v bytoch bez pomerových rozdeľovačovvykurovacích nákladov tepla na vykurovanie (ďalej len PRVN) bol náklad rozúčtovaný podľa podielu celkovej plochy bytu k súčtu celkovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Užívateľom bytov bolo rozúčtované množstvo tepla, ktoré bolo dodávateľom tepla namerané na fakturačnom meradle umiestnenom na päte domu.

b) v bytoch vybavených PRVN– v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v znení novely č. 358/2009 Z. z. (ďalej len vyhláška) boli náklady na vykurovanie rozdelené na základnú a spotrebnú zložku v pomere podľa rozhodnutia schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Základná zložka bola rozpočítaná podľa celkovej podlahovej plochy bytu a spotrebná zložka podľa pomeru súčtu pomerových jednotiek (dielikov) v jednotlivých bytoch a súčtu pomerových jednotiek (dielikov) v dome s použitím korekcie polohy jednotlivých miestností.

2) Náklady na TÚV

a) náklady vchodu (domu) na odber SV na prípravu TÚV - sa rozpočítavajúpodľa vyfakturovaného množstva TÚV dodávateľom, podľa stavu fakturačného – určeného meradla pred ohrievačom TÚV na zdroji tepla (výmenníková stanica, kotolňa).

b) náklady vchodu (domu) na ohrev TÚV-  sú vypočítané ako súčin odobratého množstva TÚV v m3 podľa bodu 2a) tohto komentára a nákladov na ohrev 1 m3 TÚV. V prípade, ak spotrebu TÚV v byte nebolo možné zistiť, bola spotreba vypočítaná podľa Smernice o prevádzke meracej techniky a rozúčtovaní nákladov na dodávku tepla, teplej a studenej vody schválenej Zhromaždením delegátov uznesením číslo 14/ZD/2007 v článku 8 zo dňa 14.6.2007.

c) rozpočítavanie množstva  dodaného tepla  na  prípravu TÚV  sa  v objekte  rozpočítavaniastanovuje  podľa §9 Vyhlášky.

 d) náklady na prípravu TÚV sú určené na objekt rozpočítavaniapodľa §8 vyhlášky.

Fixnénáklady sa rozdeľujú na základnú zložku (zz) a spotrebnú zložku (sz) avariabilné náklady sa tiež rozdeľujú  na zz a sz. Ich rozdelenie je nasledovné:

zz tvorí 10 % a sz 90 % nákladovna prípravu TÚV v objekte rozpočítavania. (resp.  zz tvorí 20 % a sz 80 % nákladovna prípravu TÚV v objekte rozpočítavania v prípade vlastného tepelného zdroja)

zz sa rozpočítavamedzi všetkých konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, aj keď je odber v byte nulový.

sz sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa skutočného množstva TÚV odpočítaného na vodomere u konečného spotrebiteľa.

Náklady na SV- hradí užívateľ na základe nameranej spotreby na určenom meradle v byte upravenej koeficientom, ktorý savypočíta ako pomer fakturovanej spotreby vody a spotreby nameranej na odbernom mieste. V prípade, že príslušný dom nie je vybavený bytovými meradlami SV, spotreba sa vo všetkých bytoch rozúčtuje použitím metódy osobomesiacov z celkovej fakturovanej spotreby nameranej na päte domu. Osobomesiace sú súčtom počtov osôb v jednotlivých mesiacoch za celý kalendárny rok.

Náklady na spoločnú elektrinu (EL)sa rozpočítavajú na základe skutočne odobratého množstva v kWh podľa odberných miest (elektromerov). Suma nákladov sa rozpočítava pomerom na spoluvlastnícky podiel bytu (pl2).

Náklady na zrážkovú vodu (ZV)sú fakturované podľa lokalít a tieto sa rozpočítavajú na jednotlivé domy podľa zastavanej plochy, následne na užívateľov sa delia pomerom na spoluvlastnícky podiel bytu (pl2).

Poplatky za zloženky– sú fakturované spoločnosťou Slovenská pošta a.s. za pripísanie Vašich úhrad poštovými poukážkami na účet správcu.

Poplatky za bankové prevodyúčtujú banky za realizované pohyby na účtoch domu, ktoré priamo súvisia s úhradou užívateľa bytu.

Náklady Techempredstavujú poplatok za výpočet skutočnej spotreby za dodávky tepla podľa PRVN.

 

Dôležité poznámky:

Reklamácie a nezrovnalosti vo vyúčtovaní nákladov a v správe o činnosti prosím konzultujte v našom užívateľskom centre počas stránkových dní.

Na základe  písomnej žiadosti  správca domu umožní vlastníkovi bytu v dome nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy tohto domu  - evidencie dlžníkov z titulu neuhradených preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.

 

Doplnkové informácie