Poplatky platné na SBD


Jednorazové úhrady nákladov za úkony vykonávané SBD Lučenec
 

P.č.

Názov jednorazovej úhrady

Spolu v € s DPH

1

Zápisné za člena družstva

20,00

2

Úhrada nákladov nebývajúceho člena

8,00

3

Podanie žiadosti za užívanie spoločného priestoru

12,00

4

Právny úkon podania žiadosti na prenechanie bytu do podnájmu (dočasné užívanie)

20,00

5

Právny úkon podania žiadosti o prevod členstva nebývajúceho člena

20,00

6

Realizácia právneho úkonu prevodu členských práv a povinností - príbuzní

12,00

Realizácia  právneho úkonu prevodu členských práv a povinností - nepríbuzní

118,50

7

Udelenie súhlasu s výmenou bytu

- výmena dvoch družstevných bytov

 

2x39,50

Udelenie súhlasu s výmenou bytu

- výmena družstevného bytu za iný byt

 

39,50

8

Právny úkon spísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu

123,00

9

Registrácia zmeny vlastníka bytu

a)      zmena na základe kúpnej zmluvy

b)     zmena na základe darovacej zmluvy

c)      zmena na základe vysporiadania BSM

 

71,00

20,00

20,00

10

Realizácia prednostného vybavenia právneho úkonu spísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu

79,00

  

P.č.

Názov jednorazovej úhrady

Spolu v € s DPH

11

Trovy upomínacieho konania

a) zaslanie upomienky pre vlastníka a nájomcu bytu

b) zaslanie oznámenia o stave konta pre vlastníka

    a nájomcu bytu

c) zaslanie predžalobnej výzvy pre vlastníka a nájomcu bytu

d) zaslanie oznámenia o začatí realizácie výkonu  záložného práva pre vlastníka bytu.

Výška trov upomínacieho konania je uvedená v zaslanej písomnosti a zarátaná do celkovej dlžnej sumy na úhradu a jej výška bude odpočítaná   z uhradenej sumy na evidovanú pohľadávku

 

3,95

0,48

 

3,95

11,90

12

Vyhotovenie fotokópie dokladov

Fotokópia strany A3 za 1 stranu

Fotokópie strany A4 za 1 stranu

Skenovanie dokumentov – 1 strana

 

0,18

0,12

0,24

13

Organizácia schôdzí vlastníkov bytov v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze   (poplatok je za 1 byt v dome)

 

0,33

14

Záloha na vyúčtovanie zálohových úhrad pri zmene nájomcu bytu alebo vlastníka bytu (okrem prípadu, keď sa účastníci právneho úkonu písomne dohodnú, že rozúčtovanie zálohových úhrad nežiadajú)

a)      zmena nájomcu bytu alebo vlastníka bytu realizovaná

od 01.01. do 31.05. kalendárneho roka

b)     zmena nájomcu bytu alebo vlastníka bytu realizovaná

od 01.06. do 31.12. kalendárneho roka

 

 

 

166,00

 

100,00

15

Vystavenie potvrdenia pre správu katastra

Jedná sa o potvrdenie v zmysle § 5 odsek 2 zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p. o tom, že vlastník bytu nemá voči správcovi evidované pohľadávky na preddavkoch do FPUO a úhradách za plnenia

3,95

 

P.č.

Názov jednorazovej úhrady

Spolu v €

s DPH

16

Vystavenie potvrdenia pre bankové inštitúcie

Jedná sa o potvrdenie  pre finančnú inštitúciu o tom, že vlastník alebo nájomca bytu nemá voči družstvu evidované pohľadávky

3,95

17

Vystavenie potvrdenia pre občanov

Jedná sa o vydanie potvrdenia na žiadosť vlastníka alebo nájomcu bytu, alebo potvrdenia pre iných občanov napr. pre potreby  mestských úradov, obvodných úradov a pod.

 

3,95

18

Vydanie stanoviska k stavebným úpravám v byte

11,90

19

Vydanie potvrdenia o veku bytového domu

3,95

20

Vyhotovenie fotokópie projektovej dokumentácie domu a bytu

6,64

21

Podanie výpovede nájmu bytu

Jedná sa o poplatok za právne úkony spojené s vyhotovením výpovede nájmu bytu pre nájomcu družstevného bytu vrátane poštovného. Poplatok bude odpočítaný  z  prvej platby nájomcu na dlžné nájomné po zaslaní výpovede nájmu bytu.

11,90

22

Zmena zálohového predpisu na základe individuálnej žiadosti nájomcu alebo vlastníka bytu

3,95

23

Poštovné za doručenie vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu

 (nájomcom a vlastníkom bytov, výška poštovného bude nákladovou položkou  ročného vyúčtovania)

 

24

Poplatok za spracovanie vyúčtovania /bude súčasťou nákladových položiek vyúčtovania – 1x ročne/

1,00

25

Poplatok za vedenie agendy súvisiacej s prenájmom spoločných častí a spoločných zariadení domu

10 % z ročného nájomného

za každý prenajatý priestor

       Výška jednorazových poplatkov je stanovená vrátane 20% DPH.

     V prípade zmeny sadzby DPH budú tieto poplatky upravené o rozdiel v sadzbe DPH.

      Poplatky je možné uhradiť:

      -        v hotovosti v pokladni SBD Lučenec,  

-        vkladom na účet  družstva č. 467444/5200 v banke alebo poštovou poukážkou.

Doplnkové informácie