Radiovy odpocet alebo nie

Prečo rádiový odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a bytových vodomerov

V súčasnej dobe je preferovaný elektronický zber dát z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) a bytových vodomerov. Nejedná sa len o samotný zber koncových stavov prístrojov, ale veľmi dôležitým faktorom je poskytnúť užívateľom čo najviac údajov, správania sa počas roka a následne zamedziť neoprávnenému ovplyvňovaniu uvedených prístrojov. V minulosti bolo bežným štandardom odčítavať len konečné namerané hodnoty, prevádzané odpočtovou službou so vstupom do bytov. Dnešná doba prináša technický pokrok a ten sa odráža aj v službách uvedených odpočtov tak, aby nezasahovali do súkromia obyvateľov, respektíve užívateľov obytných priestorov. Nie každý obyvateľ, užívateľ je nadšený pochôdzkou pracovníkov odpočtovej služby vo svojom byte, preto sa do popredia dostáva zber údajov tak, aby nezasahoval do súkromia obyvateľov, t.j. rádiový odpočet – zber údajov. Pri uvedenom spôsobe odpočtu nie je potrebné oslovenie užívateľov v rámci koncoročných odpočtov. Je prevádzaný bez toho, aby samotný užívateľ bol o tom upovedomený. Môže sa naskytnúť otázka, akým spôsobom bude prevádzaná kontrola nameraných údajov? Odpoveďou je archivácia koncových stavov ako aj jednotlivých údajov, spravidla k 31.12. daného roka. Tieto údaje sú archivované celý nasledujúci rok, to znamená, že užívateľ po obdržaní ročného vyúčtovania za teplo a teplú vodu, si môže uvedené hodnoty priamo preveriť na prístrojoch. V prípade nezrovnalostí upovedomí príslušného správcu a ten zabezpečí prípadné opravné vyúčtovanie.
Rádiový zber spočíva v tom, že odpočet sa prevádza spred objektov a tým nie je potrebné vstupovať do objektov, len vovýnimočných prípadoch do schodiskových priestorov. Samotný odpočet nie je potrebné realizovať ku koncu roka, alev priebehu prvých mesiacov nasledujúceho roka. Veľkou výhodou je časová presnosť odpočtov jednotlivých prístrojovv bytoch (PRVN a byt. vodomerov) v závislosti na odpočte fakturačných meradiel na päte objektu, kde sa minimalizujúpercentuálne rozdiely jednotlivých meradiel, čo má pre užívateľov veľký význam v rámci vyúčtovania. Archivačné údaje získané z prístrojov (PRVN a byt. vodomerov), slúžia k zisteniu prevádzky prístrojov za jednotlivé mesiace v danom roku, prípadne k štatistikám, čo je veľkou výhodou ako pre správcu, tak aj pre samostatného užívateľa bytu. V neposlednom rade je možný kontrolný odpočet kedykoľvek v priebehu roka, zistenie momentálneho stavu jednotlivých prístrojov a minimalizovanie prípadných takzvaných čiernych odberov, hlavne pri odberoch vody.

 

Výhody rádiového zberu nameraných údajov z PRVN a bytových vodomerov:

 • Rešpektovanie súkromia užívateľov bytov

 • Automatický prenos nameraných hodnôt a údajov do rozúčtovania

 • Vysoká bezpečnosť prenášaných údajov

 • Vylúčenie chýb spôsobených ľudským faktorom – odpočty – vkladanie hodnôt do programu

 • Znížené náklady na vyúčtovanie

 • Maximálna kvalita rozúčtovania

 • Nevzniká následné odčítanie z dôvodu nesprístupnenia bytov Namerané hodnoty sú ihneď k dispozícii

 • Okamžitá kontrola správnosti odpočtu

   

  PRVN 30.2 - rádiový odpočet

  Vysielané dáta:

  • sériové číslo prístroja

  • spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie

  • informácia o stave elektronickej plomby

  • spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie

  • dátum odpočtu

   

  Dáta prenášané cez infra rozhranie:

  • sériové číslo prístroja

  • dátum začiatku zúčtovacieho obdobia

  • spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie

  • mesačné spotrebné hodnoty

  • dátum odpočtu (deň, mesiac, rok)

  • spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie

  • mesačné max. teploty vykurovacieho telesa (°C)

  • mesačné min. teploty vykurovacieho telesa (°C)

  • priemerné mesačné teploty vykurovacieho telesa (°C)

  • mesačný počet dní prevádzky prístroja

  • dátum porušenia elektronickej plomby

   

  GSD 8-R/E-RM - rádiový odpočet

  Dáta prenášané cez rádio prenos:

  • dátum v dobe odpočtu (deň, mesiac, rok)

  • výrobné číslo RM modulu

  • spotreba za minulé zúčtovacie obdobie v smere dopredu

  • spotreba za minulé zúčtovacie obdobie v smere dozadu

  • okamžitá absolútna spotreba

  • okamžitá absolútna spätná spotreba

  • stav elektronickej plomby

  • dátum začiatku zúčtovacieho obdobia

   

  Dáta prenášané cez optické rozhranie:

  • dátum v dobe odpočtu (deň, mesiac, rok)

  • výrobné číslo RM modulu

  • spotreba za minulé zúčtovacie obdobie v smere dopredu

  • spotreba za minulé zúčtovacie obdobie v smere dozadu

  • okamžitá spotreba za aktuálne zúčtovacie obdobie v smere dopredu

  • okamžitá spotreba za aktuálne zúčtovacie obdobie v smere dozadu

  • spotreba za 11 mesiacov v smere dopredu

  • spotreba za 11 mesiacov v smere dozadu

  • okamžitá absolútna spotreba

  • okamžitá absolútna spätná spotreba

  • stav elektronickej plomby

  • dátum začiatku zúčtovacieho obdobia

   

Doplnkové informácie