SAT MESTO

TV ponuka a skladba programov.

SBD Lučenec dodáva TV SAT signál z dvoch nezávislých zdrojov:

SAT stanice Hurbanova (cca 2150 účastníkov) 

SAT stanice Opatova (cca 240 účastníkov) .

Programový balík je rozdelený na dve možné ponuky: 

A) základný balík 

B) rozšírený balík

 


k Všeobecným podmienkam SBD Lučenec na poskytovanie služby retransmisie platná pre mesto Lučenec

(sídlisko Červenej armády, sídlisko Vajanského, ulice Majakovského, K. Banšella, štvrť M. R. Štefánika, Námestie republiky, Bernolákova ulica, ulica Ľ. Štúra, M. Rázusa, Partizánska, Novohradská)

s účinnosťou od 1. marca  2017.


 Cena za poskytovanie služby retransmisie na jeden mesiac               Cena v €     

1. Základný  súbor (cudzí účastníci a účastníci v správe bytov SBD Lučenec)  3,50 €                   

TV skladba - tu


2. Rozšírený súbor (cudzí účastníci)                                                         9,50  €         

zvýšená od 1. marca 2017

3. Rozšírený súbor (účastníci v správe bytov SBD Lučenec)                    9,50  €         

TV skladba - tu


Uvedený ceny sú vrátane 20 % DPH. Cena je splatná mesačne vždy do 25-eho dňa toho ktorého mesiaca na účet Poskytovateľa č. 467444/5200 vedený v OTP Banka Slovensko a.s. pob. Lučenec (cudzí účastníci) alebo na účet príslušného bytového domu (účastníci v správe bytov SBD Lučenec).


Ceny za jednorázové služby 

1. Cena za zriadenie Koncového bodu v už  zakáblovaných objektoch     49,79         

2. Cena za zriadenie Koncového bodu v objektoch rodinných domov      individuálna kalkulácia

3. Cena za zriadenie Koncového bodu v už  zakáblovaných objektoch

v prípade zriadenia Koncového bodu na základe „akcie“ Poskytovateľa     –                 –

4. Cena za preloženie Koncového bodu u Užívateľa v Mieste

inštalácie a zriadenie každého ďalšieho Koncového bodu                       individuálna kalkulácia

5. Cena za znovu pripojenie Koncového bodu po jeho odpojení            6,64             

(v prípade jeho odpojenia z dôvodu neplatenia služby)

6. Cena za opravu rozvodu u užívateľa (vrátane výjazdu technika)         individuálna kalkulácia

7. Cena za prechod z minimálneho súboru na základný súbor                 –-                 —

8. Cena za prechod zo základného súboru na minimálny súbor               –-                 ––

9. 5.Cena za odpojenie užívateľa                                                             6,64    

 

III. Iné platby

1.Upomienka – sankcia                                                                                       3,95         

2.  Predžalobná výzva  (pokus o zmier)                                                              3,95                         

Uvedené ceny sú vrátene 20 % DPH.

 

 

Doplnkové informácie